DVD ŽUPANJA

193

Polaganje ispita za čin vatrogasca

prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova. Tečaj se održao tijekom veljače 2015. godine u trajanju od 74 sata od čega je teorije 34 sata a vježbe 40 sati. 

Teorija se sastojala od predmeta Gorenje i gašenje, Protupožarna preventiva, Vatrogasne sprave i oprema, Vatrogasna taktika, Ustrojstvo zaštite od požara i Tehnička služba u Vatrogastvu, te vatrogasnih vježbi predviđenim Pravilnikom. Tečaju su prisustvovali članovi DVD-a Bošnjaci, DVD-a Sladorana, DVD-a Štitar i DVD-a Županja. Nakon odrađena 74 sata pravo pristupa ispitu su stekli 25 kandidata, te se pismeni ispit održao 21. veljače 2015. godine u prostorijama DVD-a Županja. Ispit su položili svi kandidati.